İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR !
Başkan Bingöl Güven Tazeledi
Başkan Bingöl Güven Tazeledi
Haber Detayı
07 Ocak 2018 - Pazar 17:40 Bu haber 3031 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi        : 7 
Yasal Kapsam : 13 b/l
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet :1. adım ... - 117.120,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı : Hayır - 12.06.2015 tarihi ile itevreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanları/a sadece sınır ı/eğer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

KELKİT DEVLET HASTANESİ ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMET ALIMI DEVLET HASTANESİ -KELKİT

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KELKİT DEVLET HASTANESİ ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                                    : 2018/1538
1-İdarenin
a) Adresi                                                 : Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı No: 
                                                                           104 29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası                        : 4563171029 - 4563171572
c) Elektronik Posta Adresi                        : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                        : 16.000 KG ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMET                   
                                                                               ALIMI      
                                                                           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale                           
                                                                          dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                                          ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                     : KELKİT DEVLET HASTANESİ TOPLANTI 
                                                                            SALONU
c) Süresi                                                  : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz 
                                                                            yirmi) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                     : KELKİT DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati                                     : 15.01.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TEKLİF VERECEK FİRMANIN BULUNDUĞU İL VEYA İLÇE BELEDİYESİNDEN ALMIŞ OLDUĞU ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETİNİ YÜRÜTTÜĞÜNÜ GÖSTERİR  RUHSAT BELGESİ 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMET ALIMI 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KELKİT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLAN OLUNUR BASIM 2
Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı