Haber Detayı
21 Ocak 2018 - Pazar 17:13 Bu haber 4307 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

İLAN KELKİT MALMÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK SERVİSİNDEN

1-Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Gümüşgöze Beldesi-Fatih Mahallesi hudutları içerisinde bulunan Hazineye ait aşağıda tapu ve ihale bilgileri yazılı 3 adet taşınmaz malın satış ihaleleri kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.
2-İhaleler Kelkit Malmüdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Malmüdürü makam odasında yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatı Kelkit Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilen değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teyit yazısı ile birlikte). 3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler , 4)Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) 
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
-Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri,
-Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
-Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği Temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4-İhale ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kelkit Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr. adresinden görülebilir.
İlan olunur. BASIM 4 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
İli/İlçesi                     MAHALLESİ/           CİNSİ        ADA    PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ     HAZİNE      İMAR            FİİLİ            TAHMİNİ            GEÇİCİ             İHALE            İHALE         

                                      KÖYÜ                                                                    ( m2)             HİSSESİ  DURUMU    DURUMU      BEDELİ (TL)   TEMİNAT (TL)       TARİHİ           SAATİ

Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldes Fatih mahi      Arsa         444       18           467,45             Tam         Konut Alanı       Boş              16.400,00           4.920,00         07/02/2018        10:00 

Gümüşhane/Kelkit   GümüşgözeBeldesi Fatih mahi        Arsa         444       17            328,67             Tam        Konut Alanı       Boş              11.550,00          3.465,00         07/02/2018         10:15 
Gümüşhane/Kelkit  Gümüşgöze Beldesi   Fatih mahi       Arsa        117        18             19,47              Tam        Konut Alanı   Samanlık         700.00               210.00           07/02/2018         10:30 

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: İbrahim KAYA
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı