Haber Detayı
28 Ocak 2018 - Pazar 17:19 Bu haber 4058 kez okundu
 
Resmi ilan
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
Resmi ilan

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi       : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 234.251,00 - 1.789.213,00
Ortak Alını   : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında 

KENT DONATILARI SATIN ALINACAKTIR KELKİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KENT DONATILARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                                 : 2018/35688
1-İdarenin
a) Adresi                                              : Atatürk Mahallesi Hükümet Caddesi No:6 
                                                                        29600 . KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası                     : 4563171009 - 4563171396
c) Elektronik Posta Adresi                     : kelkitbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     :Polyester(Kompozit) 50 cm Ledli Sınır 
                                                                        Elamanı : 1200 Adet Ahşap Çöp Kovası : 
                                                                        100 Adet Kapalı Otobüs Durağı : 6 Adet 
                                                                         Döküm Ayaklı Ahşap Oturma Bankı : 20 Adet
                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale do-
                                                                         kümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                                        ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                              : Kelkit Belediyesi İlçe Merkezinde Uygulama  
                                                                       Alanları
c) Teslim tarihi                                              : Başlama Tarihinden itibaren 90 (doksan) 
                                                                       gün içerisinde teslim edilecek veya montajı 
                                                                       yapılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati                                 : 19.03.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kelkit Belediye Başkanlığı adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLAN OLUNUR BASIM 9

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Resmi, ilan, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı