Haber Detayı
14 Nisan 2019 - Pazar 16:41 Bu haber 1505 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 
İlan süresi         :  21
Yasal Kapsam  : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  : 3. adım 361.481,00 - 2.761.007,00

Ortak Alım   : Hayır
Sınır Değer  : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-lhale    :Hayır

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR  ÜNLÜPINAR BELEDİYESİ
AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası                                  : 2019/175577
1-İdarenin
a) Adresi                                              : Fatih Mahallesi Hapo Osman Karatay
                                                                        Caddesi 16 29600 Kelkit / Gümüşhane
b) Telefon ve faks numarası                     : 4563475319 - 4563475018
c) Elektronik Posta Adresi                     : unlupinarbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                     :70000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN VE 
                                                                        2000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
                                                                        Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
                                                                       dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                 
                                                                       ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                              : Akaryakıt İstasyonunda araçlara pompa
                                                                        teslimi.
c) Teslim tarihi                                              : 31.12.2019 tarihi bitimine kadar
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                 : ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati                                 : 08.05.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise , Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
b) Akaryakıt Pazarlama Kuruluşu Bayisi ise,Bayi olduğuna dair alınmış İş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
c)Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik belgesini  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.1.
4.3.1.1 Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Yetkili Kurumlardan alınmış İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Akaryakıt Satıcılığı Bayilik Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÜNLÜPINAR BELEDİYESİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÜNLÜPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:   İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.İlan Olunur Basım 14
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı