Haber Detayı
30 Haziran 2019 - Pazar 14:37 Bu haber 3038 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale dokümanlna EKAP iizerinden doğnıdan erişilmesinden dolayı -5 gün süre indirimi)
Yasal Kapsam : 13/a
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4. adım 2.761.007,00 -,..
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ya da üstünde
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı : Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
E-İhale : Hayır

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ - KELKİT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

24 AY SÜRELİ YEMEK PİŞİRME SERVİS ETME KAHVALTI HAZIRLAMA VE SONRASI İŞLER hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                    : 2019/303033
1-İdarenin
a) Adresi                                 : Atatürk Caddesi Onyedi Şubat Bulvarı No:104 
                                                           29600 KELKİT / GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası        : 4563171029 - 4563171572
c) Elektronik Posta Adresi        : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı        : 24 AY SÜRELİ MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIM                                                           
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
                                                            içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                     : KELKİT DEVLET HASTANESİ HİZMET BİNASI
c) Süresi                                            : İşe Başlama Tarihinden İtibaren 24 (yirmi dört) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                     : KELKİT DEVLET HASTANESİ 
b) Tarihi ve saati                     : 29.07.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3 İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,izin,ruhsat vb. belgeler.
İstekliler ; İhale konusu işin yapılmasına ilişkin mevzuat (17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı  resmi gazetede yayımlanan gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine dair yönetmelik-değişiklikler dahil) kapsamında yetkili mercii tarafından düzenlenmiş “işletme kayıt belgesi”nin aslını veya noter tasdikli veya suretini idaremizce aslı gibidir suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eş değer belgeleri.a) İlgili mevzuat uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonungerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini , b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayınlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini yada bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci , yeminli mali müşavir , veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde ; a)Cari oranın (dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması , b) Öz kaynak oranının ( öz kaynaklar / toplam aktif ) en az 0,15 olması , c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması , yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen  kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarını ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği , ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre , son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci , yeminli mali müşsavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler ; a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu , b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar , bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin 20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 12’sinden az olmaması gerekir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önce yılda sağlayamayanlar , son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır  
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 30 oranından az olmamak üzere , ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler
4.4.1. Kamu veya Özel  sektörde gerçekleşitirilmiş ; a) Her türlü yemek pişirme işleri , 
b) Her türlü yemek pişime ve servis işleri , c) Her türlü yemek pişirme , servis ve servis sonrası işleri olarak kabul edilecektir.İstekliler benzer işlerin tamamına ait iş deneyim belgesi sunabilecekleri gibi, benzer işlerden sadece bir gruba ait iş deneyim belgesi de sunabilirler 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yerli ve yabancı tüm  isteklilere açık olup, yerli isteklilerle lehine 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir .
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT DEVLET HASTANESİ  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini,birim fiyat üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam  bedel üzerinden birim fiyat  sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar
Teklifi sınır değerin altında  kalan isteklilerden, Kanunun 38 inci maddesinde göre açıklama istenecektir. İLAN OLUNUR BASIM 44

 

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı