Haber Detayı
28 Temmuz 2019 - Pazar 17:22 Bu haber 3535 kez okundu
 
RESMİ İLAN
KURU GIDA ALIMI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-KELKİT YAŞAR VE İRFANİ DOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 
İlan Süresi       : 7
Yasal Kapsam : 13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1.adım... - 180.732,00

Ortak Alım   : Hayır
Sınır Değer  : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında 
E-ihale         : Evet

 

KURU GIDA ALIMI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-KELKİT YAŞAR VE İRFANİ
 DOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Kuru Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                 : 2019/356635
1-İdarenin
a) Adı                                 :  MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- KELKİT YAŞAR 
                                              VE İRFANİ DOĞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN 
                                               YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                     : İNÖNÜ MAHALLESI YAVUZ SULTAN SELİM SOK. NO.3
                                               29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
c) Telefon ve faks numarası  : 4563172135 - 4563172134
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                  : KURU GIDA ALIMI
b) Niteliği, türü ve mikta        : 38 Kalem Kuru Gıda Malzemesi
                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yaşar ve İrfani Doğan Pansiyon Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi        : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içerisinde 
d) İşe başlama tarihi        : Sözleşme imzalanmasına müteakip
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 06.08.2019
b) İhale komisyonunun toplantı yeri          : Yaşar ve İrfani Doğan MTAL Müdür 
(e-tekliflerin  açılacağı adres )                     Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İlan Olunur Basım 51
Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı