Haber Detayı
28 Temmuz 2019 - Pazar 18:24 Bu haber 3571 kez okundu
 
RESMİ İLAN
KURU GIDA ALIMI ANADOLU İMAM HATİP L-KELKİT ABDULHAMİT HAN MİLLİ
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

KURU GIDA ALIMI ANADOLU İMAM HATİP L-KELKİT ABDULHAMİT HAN MİLLİ 
EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KURU GIDA ALIMI : 2019/347762
Kuru gıda alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/347762
1-İdarenin 
a) Adı                                            : Anadolu İmam Hatip L-Kelkit Abdulhamit Han Milli 
                                                       Eğitim  Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi                                       : İnönü Mahallesı Yavuz Sultan Selim Sok. No.7 29600 
                                                        Kelkit/Gümüşhane
c) Telefon ve faks numarası         : 4563171407 – 4563171110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
KAMU İHALE BÜLTENİ 22 TEMMUZ 2019 – Sayı 3906 MAL ALIMI İHALELERİ BÜLTENİ Kamu İhale Kurumu – www.kik.gov.tr
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                            : Kuru Gıda Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 37 Kalem Kuru Gıda Malzemesi 
                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                                                        bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi 
                                                       Erkek Öğrenci Pansiyonu
ç) Süresi/teslim tarihi                    : 19/08/2019-02/09/2019 
d) İşe başlama tarihi                     : 19/08/2019
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.07.2019 - 10:00
 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Yunus Emre Mah. Yavuz Sultan Selim Sok No:7 Kelkit/ Gümüşhane ( https://ekap.kik.gov.tr )
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İlan Olunur Basım 50

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı