Haber Detayı
06 Ekim 2019 - Pazar 15:52 Bu haber 3434 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi       : 14
Yasal Kapsam :13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 180.732,00 - 361.481,00

Ortak Alım   : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale        : Hayır

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR DEVLET HASTANESİ -KELKİT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

16 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                        : 2019/487936
1-İdarenin
a) Adresi                                            : Atatürk Caddesi Onyedişubat Bulvarı No: 104 
                                                            29600 KELKİT/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası              : 4563171029 - 4563171572
c) Elektronik Posta Adresi                 : kdh29600@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                  : 16 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI 
                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta ver alan ihale dokümanı 
                                                            içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri                                 : 1..2. ve 3. KALEMLER ŞİRAN DEVLET HASTANESİ 
                                                           DAYANIKLI BİYOMEDİKAL TAŞINIR DEPOSU 4.. 5.. 
                                                           6... 7... 8. 9., 10., 11. 12., 13. 14., 15. ve 16. 
                                                           KALEMLER KELKİT DEVLET HASTANESİ
                                                           DAYANIKLI BİYOMEDİKAL TAŞINIR DEPOSU
e) Teslim tarihi                                   :. İhale konusu malzemelerin tamamı sözleşme 
                                                           imzalanmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün
                                                           içerisinde tam ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.
                                                           Yurt dışından temin edilecek olan malzemeler için
                                                           Yüklenicinin tevsik edici belgelerle başvurusu ve
                                                           idarenin onayı ile ilave olarak 30 (otuz) gün daha 
                                                           süre uzatımı yapılabilecektir
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer                               : Kelkit Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu
b)Tarihi ve saati                                 : 24.10.2019 - 14:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
15/05/2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” Ek-3 de yer alan cihazlar haricindeki diğer tıbbi cihazların satışının yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğün’den “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” nin alınması ve ihale işlem dosyasında sunulması zorunludur
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1)Teklif edilen ürünler en az 2 (İki) yıl garantili olacak ve bu garanti belgesi Türkiye Temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma taralından muayene aşamasında verilecektir. (veya faturu garanti başlangıç tarihi olarak belirlenecektir.)
2) Firmalar teklif edecekleri cihaz/cihazlar için en az 10 yıl sureyle geçerli, TL bazındaki yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere ihale komisyonuna sunacaklardır. (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir). İstekliler teklif ettikleri cihazın yedek parçası olmaması halinde bu durumu teklif dosyalarında yazılı ve onaylı olarak belirteceklerdir.. Cihaza yedek parça gereksinimi olduğunda talep yapıldığı tarih ile ihalede yedek parça listesinde fiyat üzerinden ÜFE/TÜFE endeksini aşmamak üzere güncelleme yapılabilecektir.
3) Tıbbi cihazlara satış sonrası hizmeti sunacak kuruluşlardan “TS 12426 Yetkili Servisler için Kurallar” veya “TS 13703 Özel Servis” standardına göre hizmet alınacak cihaz için hizmet yeterlilik belgesine sahip olma şartı aranacaktır.
4)Tıbbi cihaz alımlarında ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar. sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı TİTUBB / ÜTS kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda beyan edilecektir,
5) Aday ve istekli tıbbi cihaz alımlarında cihazın, rutin bakım periyodu (sıklığı), dahili yazılım sistemi bulunan cihazlar için yazılımların erişim, kullanım yetki bilgilerine (program kilidi, şifre, ek güvenlik donanımı gibi), hata kodları ve müdahale aşamalarına ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen beyan ve bedelsiz temin edileceğine dair muayene komisyonuna yazılı beyanda bulunacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) Tibbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında,aday veya isteklinin T.C, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydının aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklit edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasınm bayii olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarıda, alımı yapılacak cihazların TİTUBB veya ÜTS’ de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü belgeleri (CE/EC sertifikaları, uygunluk beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir.
b)ÜTS (Ürün Takip Sistemi): Teklif ettikleri kalemlere ilişkin ÜTS çıktıları ihale dosyasında sunulması zorunludur. NOT: “a” ve “b” bendlerinde istenilen belgelerden birinin sunulması yeterli olacaktır. 
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)TİTUBB Yetki: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 01.03.2010 tarihinde yayınlanan 2010/11 Sayılı Genelge gereği; ihale tarihi itibarı ile, istekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilsi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarına dair belge sunacaklardır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veva ithalatçısı (Tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kaydı sunulması zorunludur.
b)ÜTS (Ürün Takip Sistemi): Teklif veren firmalara ilişkin ÜTS çıktıları ihale dosyasında sunulması zorunludur.
NOT: “a” ve “b” bendlerinde istenilen belgelerden birinin sunulması yeterli olacaktr.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edecekleri ürünlere ait firma tarafından imzalanıp kaşelenmiş katalog veya fotoğrafları ihale dokümanı içerisinde sunacaklardır.İstekliler, teknik şartnameye vevapları soru-cevap formatında hazırlayarak ihale dökümanında sunacaklardır.
İlgili hekim veya sağlık personellerinin talebi halinde ihale komisyonu tarafından, demonstrasyon talebi yapılabilecektir. İstekliler, demonstrasyon talebi halinde ilgili firma talep yazısının kendilerine ulaşmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde ürünü talepte belirtilen hastane yada birime demonstrasyon yapılmak üzere teslim edeceklerdir..
Teknik şartnameye uygunluk belgesi: Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “.....marka....... model.....cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Bu cevaplar Orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa Firma ihale dışı bırakılacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kelkit Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLAN OLUNUR BASIM 68

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı