Haber Detayı
13 Temmuz 2020 - Pazartesi 10:08 Bu haber 1560 kez okundu
 
RESMİ İLAN
İHALE İLANI KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GÜNDEM Haberi
RESMİ İLAN

 

1-Mülkiyeti  Kelkit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, Kelkit ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi  sınırları
içerisinde,1 Ada da 60 ve 62 Parsel nolu taşınmazIar üzerinde yapılı ye kurulu bulunan, Kelkit Belediyesi Sosyal Hizmet Binasının Zemin katında yer alan her biri yaklaşık 30,00.
m2 yüzölçümlü,9.Adet İşyeri/Dükkan ile Kelkit ilçesi, Cumhuriyet  Mahallesi sınırları içerisinde, Ada 35 Parsel 53'de yapılı ve kurulu bulunan Kelkit Belediyesi Yeni Terminal Binası Zemin Katında mevcut 45,00.m2 yüzölçümlü, 1 .Adet İşyeri (çay Evi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarinca açık teklif artırma usulüyle her biri ayrı, ayrı olmak üzere 3 (üç) yıl süreli olarak kiraya verilecektir.
 
İşyeri No:                   Mahallesi:            Cinsi :                                 illik Kira Muhammen Bedell:                       Geçici Teminatı:                                    İhale Tarih ve Saati 
4-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                         7.500,00.-TL                                1.500,00.-TL                          28/07/2020-14.00
5-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                         7.500,00.-TL      1.500,00.-TL             28/07/2020-14.05
6-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                          7.500,00.-TL      1.500,00.-TL                          28/07/2020-14.10
7-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                          7.500,00.-TL      1.500,00.-TL                          28/07/2020-14.15
8-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                          7.500,00.-TL      1.500,00.-TL                          28/07/2020-14.20
9-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                          7.500,00.-TL      1.500,00.-TL                          28/07/2020-14.25
10-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                          7.500,00.-TL      1.500,00 .-TL                          28/07/2020-14.30
11-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                          7.500,00.-TL                                1.500,00.-TL                          28/07/2020-14.35
12-                  Cumhuriyet              işyeri/Dükkan                                          7.500,00.-TL                                1.500,00.-TL                          28/07/2020-14.40
 13                   Cumhuriyet              Isyeri(cay evi)                                        10.000,00.-TL                                1.800,00.-TL                          28/07/2020-14.45
2-Ihale  Kelkit  Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonunda  Belediye  Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
3-İHALEYE KATILACAKLARDAN iSTENECEK BELGELER:
a)Yerleşim Yeri ye Diğer Adres Belgesi.
b)Nüfus cüzdanı fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdanı örneği.
c)Geçici teminatın ihaleden önce ilgili bankaya Belediye hesabına yatırdığına dair belge (Makbuz).
d)Katılımcının tüzel kişi olması halinde, siciline kayıtlı olduğu ticaret  ye sanayi odasindan veya benzeri bir makamdan ihale yılı içinde almiş, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeye noter onaylı şirketi temsile yetki belgesi.
e)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi otuşturan kişilerin her birinin yukarıda belirtilen belgeleri.
f)Noter tasdikli imza sirküsü
g)Ortak girişimin oIması  halinde noter tasdikli ortak girişim  beyannamesi ve  ortaklık  sözleşmesi, ortakların noter tasdikli imza sirküleri
h)Gercek kişilerin ilgilisine göre kayıtlı olduklari Oda Belgesi (Varsa getirmesi).
ı) İhale dökümanı satın alındı makbuzu.
i)lhaleye şirket, kooperatif, birlik, dernek vs. olarak katılım halinde şirketi, kooperatifi, birlik, dernek, vs. temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi veya kurullarından alınmış yetki kararı ile noter tasdikli imza sirküleri.
j)İhaleye vekaleten katillyor ise noter tasdikli vekaletnarne ve imza sirküsü. 
k) Adli Sicil Sabıka Kaydı
4-İhaleye ait şartname (İhale Dökümanı) 200,00.-TL bedelle Kelkit Belediyesi Yazı işleri müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
5-İhale Komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmarnakta serbesttir.
6-İhale iştirakçileri bizzat kendileri yada kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilir.
7-Kiraya verilmek üzere ihaleye çikarilan mevcut isyerlerine/dükkanlara vadesi ve süresi geçmiş kira ve vergi borcu olanlar ihale tarihine kadar bu borçlarını yatırmadığı takdirde ihaleye giremezler. 
8-Posta ile yapılan müracaatlar ve noksan belge ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan Olunur BASIM 29
Kaynak: Editör: Furkan ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı