Haber Detayı
13 Ağustos 2017 - Pazar 18:44 Bu haber 3749 kez okundu
 
RESMİ İLAN
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi       : 7

Yasal Kapsam : 13 b/1

 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım 117.120,00

Ortak Alım                                  : Hayır

 

OKULUMUZ VE PANSİYONUMUZ İÇİN LİNYİT KÖMÜR NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Okulumuz ve Pansiyonumuz için Linyit Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                      : 2017/398819

1-İdarenin

a) Adresi                                                        :İNÖNÜ MAHALLESİ OKULLAR SOKAK 10 

                                                                       29600  KELKİT/GÜMÜŞHANE

b) Telefon ve faks numarası                           : 4563173113 - 4563171083

c) Elektronik Posta Adresi                             : gulerhakki28@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : 78000 kilogram - Kaloriferlik Torbalı Linyit

                                                                       Kömür

                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokü

                                                                       manı içinde bulunan idari şartnameden

                                                                       ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                 : Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu

                                                                      Lisesi Pansiyonu

c) Teslim tarihi                                                : ihale tarihinden sonra 30 gün içerisinde

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           : Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu

                                                                      Lisesi Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                           : 18.08.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN OLUNUR BASIM 77

 

 

 

Kaynak: (GHE) - www.gumushaneekspres.com Editör: Nihat ZEYREK
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı