Haber Detayı
21 Ocak 2018 - Pazar 17:12 Bu haber 3518 kez okundu
 
RESMİ İLAN
RESMİ İLAN Haberi
RESMİ İLAN

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi       :14
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet          : 2. adım 234.251,00 - 1.952.189,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım ... - 3.936.292,00
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet :I. adım ... - 78.725.840,00
Ortak Alım   : Hayır 
Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

YOL YAPTIRILACAKTIR KELKİT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BETON PARKE BORDUR YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                                    : 2018/28670
1 -İdarenin
a) Adresi                                                        :Atatürk Mahallesi Hükümet Caddesi No: 6 
                                                                       29600 . KELKİT/GÜMUŞHAN E

b) Telefon ve faks numarası                           : 4563171009 - 4563171396
c) Elektronik Posta Adresi                              : kelkitbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı                                : Beton Yaya Kaldırım Bordürü Yapını İşi:
                                                                         15 000 mt. Prefabrik Geçmeli Beton Parke  
                                                                         Yapım işi: 10 000 m2 Parke Tamiratı yapım  
                                                                         işi: 15 000 m2
                                                                         Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
                                                                        dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
                                                                        ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                             : KELKİT İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi                                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
                                                                         5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başla-
                                                                         nacaktır.
ç) İşin süresi                                                    : Yer tesliminden itibaren 210 (iki yüz yirmi)  
                                                                        takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                             : KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati                                              : 08.02.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.l.5İlıale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve
sanayi odası ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomi k ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede Benzer İş olarak . Yapım İşlerinde İşdeneyiminde Değerlendirilecek Benze r İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler Benzer İş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu iş veya işe denk sayılacak Mühendislik ve Mimarlık bölümleri, İnşaat Mühendisi ve Mimardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TR Y (Türk Lirası) karşılığı Kelkit Belediye Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KELKİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini. Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif
birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
15u ihalede, ışın tamamı için teklif verilecektir.
10. İslekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünde n az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekli İlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kır k beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İLAN OLUNUR BASIM 5 

Kaynak: Editör:
Etiketler: RESMİ, İLAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı